Ochrona Danych Osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Aquaform Incorporated sp. z o.o. w związku z organizacją i przeprowadzeniem webinarium oraz szkolenia on-line
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy Państwa jako osoby, korzystające lub mogące skorzystać z usług Aquaform Incorporated sp. z o.o. o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe („Dane”), a także o przysługujących Państwu prawach w zakresie ochrony tych Danych.

 1. Administrator Danych i dane kontaktowe
  Administratorem Państwa Danych jest Aquaform Incorporated sp. z o.o. z siedzibą w Czernichowie („AQForm”) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077402. Z AQForm mogą się Państwo skontaktować:

  • pisemnie na adres: Aquaform Incorporated sp. z o.o., ul. Przemysłowa 12-14 32-070 Czernichów,
  • pocztą elektroniczną na adres: biuro@aqform.com,
  • w inny sposób wskazany na stronie internetowej: www.aqform.com.
 2. Podstawy prawne przetwarzania Danych
  Państwa dane przetwarzamy zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych:

  1. w związku z Państwa zgodą na udział w organizowanym przez AQForm webinarium/szkoleniu on-line, Państwa Dane udostępnione przez Państwa na potrzeby udziału w szkoleniu (np. adres IP urządzenia za pośrednictwem, którego możliwe jest uzyskanie przez Państwa zdalnego dostępu do szkolenia, nickname), będą przetwarzane przez AQForm w oparciu o przesłankę, o której mowa w art. 6 ust.1 lit a RODO tj. w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę. Zgoda taka może zostać wycofana przez Państwa w dowolnym momencie, a wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu wycofania zgody,
  2. w oparciu o prawnie uzasadnione interesy AQForm (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegające na:

   • organizacji i obsłudze webinariów i szkoleń on-line, w których Państwo uczestniczycie, w tym prowadzenia ewidencji,
   • w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, prowadzeniu postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia, ustalenia oraz obrony przed roszczeniami,
   • podejmowaniu działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego,
   • podejmowaniu działań w celu marketingu produktów i usług świadczonych przez AQForm.
 3. Okres przechowywania Danych
  Państwa Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, w szczególności:

  • ustalenia istnienia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym obrony przed roszczeniami przedawnionymi - przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń,
  • w przypadku przetwarzania Państwa Danych na podstawie zgody, zaprzestaniemy przetwarzać Państwa Dane w celu określonym w treści zgody, niezwłocznie po zgłoszeniu przez Państwa żądania usunięcia tych danych lub cofnięcia zgody.
 4. Odbiorcy Danych
  Państwa Dane mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów w celach wskazanych w punkcie 2 powyżej:

  • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa,
  • podmiotom wspierającym AQForm w jej procesach biznesowych, w tym podmiotom przetwarzającym Dane na rzecz AQForm (tzw. procesorzy danych) np. dostawcy usług internetowych,
  • instytucjom współpracującym z AQForm w zakresie oferty produktów i usług, z których korzystacie Państwo za pośrednictwem AQForm.,
 5. Przekazanie Danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
  Państwa Dane udostępnione na potrzeby udziału w szkoleniu on-line/webinarium mogą być przekazywane także do niektórych podwykonawców lub dostawców systemów informatycznych (np. Facebook, Inc. z siedziba w USA), tj. odbiorców znajdujących się w Państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych. Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Państwa danych osobowych.

 6. Prawa osoby, której Dane dotyczą
  Przysługuje Państwu prawo:

  • dostępu do swoich Danych,
  • żądania sprostowania Danych,
  • żądania usunięcia Danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania Danych,
  • sprzeciwu co do przetwarzania Danych,
  • zażądania zaprzestania przetwarzania Danych,
  • żądania przeniesienia Danych, w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie, który nadaje się do odczytu maszynowego do innego administratora danych, z którego możecie Państwo skorzystać, o ile jest to technicznie możliwe (prawo nie dotyczy Danych, które stanowią tajemnicę AQForm),
  • cofnięcia zgody na przetwarzanych Danych w dowolnym momencie (w przypadku, w którym podstawą przetwarzania Danych przez AQForm jest Państwa zgoda),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa Danych przez AQForm narusza przepisy RODO.

  Ponadto macie Państwo w dowolnym momencie prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeżeli AQForm przetwarza Dane w celu realizacji jej prawnie uzasadnionych interesów.
  Jeżeli Dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.
  W przypadku, gdy chcielibyście Państwo skorzystać z wyżej wskazanych praw, uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z AQForm wykorzystując dane kontaktowe wskazane w punkcie 1 niniejszej Informacji.

 7. Dobrowolność podania Danych
  W zakresie, w jakim przetwarzanie Danych następuje w celu udziału w szkoleniu on-line/webinarium podanie przez Państwa Danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do udziału w szkoleniu on-line/webinarium.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Aquaform Incorporated sp. z o.o. w celach marketingowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe („Dane”), a także o przysługujących Państwu prawach w zakresie ochrony tych Danych.

 1. Administrator Danych i dane kontaktowe
  Administratorem Państwa Danych jest Aquaform Incorporated sp. z o.o. z siedzibą w Czernichowie („AQForm”) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077402. Z AQForm mogą się Państwo skontaktować:

  • pisemnie na adres: Aquaform Incorporated sp. z o.o., ul. Przemysłowa 12-14 32-070 Czernichów,
  • pocztą elektroniczną na adres: biuro@aqform.com,
  • w inny sposób wskazany na stronie internetowej: www.aqform.com.
 2. Podstawy prawne przetwarzania Danych
  Państwa Dane będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług AQForm – podstawą prawną przetwarzania Danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz realizacja prawnie uzasadnionych interesów AQForm, za które AQForm uznaje możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, ewentualną obsługę Państwa sprzeciwu lub oświadczenia o wycofaniu zgody, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Odbiorcy Danych
  Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym Dane na zlecenie AQForm (m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym) – przy czym takie podmioty przetwarzają Dane na podstawie umowy z AQForm i wyłącznie z polecenia AQForm.

 4. Okres przechowywania Danych
  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda, Dane będą przechowywane do momentu wycofania przez Państwa zgody. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes AQForm, Państwa Dane będą przechowywane do czasu wypełnienia uzasadnionych interesów AQForm stanowiących podstawę tego przetwarzania.

 5. Prawa osoby, której Dane dotyczą
  Przysługuje Państwu prawo:

  • dostępu do swoich Danych,
  • żądania sprostowania Danych,
  • żądania usunięcia Danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania Danych,

  Na Państwa wniosek AQForm dostarczy kopię Danych podlegających przetwarzaniu.

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa Danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu AQForm, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa Danych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa Danych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania zgody.

  Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  W zakresie, w jakim Państwa Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwu prawo do przenoszenia Danych tj. otrzymania od AQForm Państwa Danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, z którego możecie Państwo skorzystać, o ile jest to technicznie możliwe. Mogą Państwo przesłać te Dane innemu administratorowi danych.

  Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z AQForm. Dane kontaktowe wskazane zostały powyżej.

 6. Dobrowolność podania Danych
  Podanie Danych dla celów marketingowych jest dobrowolne, jednak może być konieczne w celu uzyskania świadczeń ze strony AQForm.

^