FUNDUSZE


1. Firma Aquaform Incorporated sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo - Rozwojowego Innowacyjnych Technologii Oświetleniowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 2.1: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Celem projektu jest rozwój innowacyjnych i energooszczędnych systemów oświetleniowych. W efekcie badań prowadzonych w Centrum B+R, firma AQUAFORM Inc. Sp. z o.o. planuje opracowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów z wykorzystaniem nowoczesnego wzornictwa, ukierunkowanych na potrzeby człowieka oraz przyjaznych środowisku.


Wartość projektu: 18 450 934,80 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  6 750 342,00 PLN


2. Firma AQUAFORM Inc. Sp. z o.o., ubiega się o dofinansowanie Projektu pn.: Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy Aquaform Incorporated Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP. Numer naboru: RPMP.03.03.02-IP.01-12-075/17


 
^